CuKi Loyalty Programma | CuKi Amsterdam – CuKi-Amsterdam

CuKi Loyalty Programma


For English See Below

Is CuKi ook jouw favoriete planten- en cadeauwinkel? Dan hebben we goed nieuws voor je! Als vaste en loyale klant trakteren we jou op leuke kortingen wanneer je meedoet met ons Loyalty Programma. Hieronder leggen we uit op welke manier ook jij kan genieten van deze traktatie.

Stap 1:
Bij jouw volgende bezoek aan CuKi geef je aan dat je mee wilt doen met het Loyalty Programma. We maken speciaal voor jou een klantprofiel aan en koppelen daar een unieke code aan. We noteren jouw emailadres voor de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van de Loyalty Acties.

Stap 2:
Je ontvangt van ons een fysieke kaart met daarop jouw klantcode. Daarna ontvang je een mail waarin je de de registratie kunt voltooïen door jouw gegevens in te vullen. Direct nadat je dit hebt afgerond, ontvang je 50 punten als starttegoed. 

Stap 3:
Iedere keer dat je bij ons iets koopt, scannen wij jouw Loyalty Kaart en spaar je voor punten op jouw eigen account. Dit noemen we Store Credit. 

Stap 4:
Met het opgebouwde Store Credit koop jij de volgende aankoop met korting of zelfs helemaal gratis. Welk artikel dat is, bepaal je helemaal zelf. Iedere euro is 1 punt waard en dit heeft een waarde van €0.05 - zo koop je omgerekend al jouw aankopen met 5% korting.

Stap 5:
Houd de nieuwsbrief goed in de gaten voor speciale acties - iedere periode zetten we namelijk een ander product in het zonnetje waar je dan extra punten mee spaart.

Meest gestelde vragen:

Geldt het Loyalty Programma ook bij CuKi Online?
De Loyalty Card is alleen verkrijgbaar in de winkel en geldt enkel op In Store aankopen. Dit heeft te maken met systeemtechnische beperkingen. Als hier in de toekomst verandering in komt, ben je de eerste die het hoort.

Wat als je de Loyalty Card vergeet mee te nemen?
De Loyalty Card is een fysieke kaart, maar de korting spaar je in ons systeem. Ben je in de winkel maar heb je de kaart niet bij je? Geen paniek! Op basis van jouw klantcode (zie barcode achterop de kaart) of jouw naam kunnen we ook punten op jouw account toevoegen.

Is de kaart overdraagbaar?
Nee, de kaart is niet overdraagbaar. Per persoon geldt één Loyalty Card en bijbehorende Store Credit. Op een enkel adres mogen meerdere Loyalty Cards geregistreerd staan. 

Hoe weet ik hoeveel Store Credit ik heb?
Je kunt ons altijd even vragen hoeveel Store Credit er op jouw account staat! 

Ik sta al in het klantensysteem. Heb ik nu al punten gespaard?
Met alle aankopen die op jouw naam zijn geregistreerd, heb je al punten gespaard, mogelijk hadden deze punten een andere waarde. De startwaarde na voltooiing van de inschrijving is echter wel gelijk gebleven. Het is niet mogelijk dit nogmaals te ontvangen. 

Disclaimer
- De actuele waarde van de Store Credit punten is altijd terug te vinden op de website van CuKi. De huidige waarde is €0.05,- per uitgegeven €1,-
- Store Credit is niet inwisselbaar voor geld 
- Store Credit is geldig gedurende de looptijd van het Loyalty Programma. Mocht CuKi om watvoor reden besluiten om het programma te beëindigen, dan wordt hier tijdig via de nieuwsbrief een mededeling van gedaan
- Wanneer goederen betaald worden met Store Credit, wordt hier geen nieuwe Store Credit voor uitgereikt
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuist -of onvolledigheden op deze pagina
- CuKi is te allen tijden gerechtigd om de voorwaarden zoals benoemd op deze pagina te wijzigen (zonder daarover een expliciete melding te doen)

 

English

 

Is CuKi your favorite plant- and giftshop? Then we have great news for you! As loyal customer we treat you to great discounts when you enter our Loyatly Programma. Keep reading and we’ll explain to you how you can enjoy this treat.

Step 1:

During your next visit to CuKi you can let us know that you wish to enroll in our special Loyalty Programma. We then create your own customer profile and attach a unique customer code to your profile. We will include your email address for the newsletter so that you can stay informed on our Loyalty Acties.

Step 2:

You will receive your own card with your unique code. Afterwards you will receive an email in which you can complete your registration by filling in your details. After you have completed, you will receive a 50 points as a special thank you. 

Step 3:

Every time you buy something in the CuKi store, we scan your Loyalty Kaart for you to add points to your account. We call these points your personal Store Credit.

Step 4:

With the Store Credit that you have earned you can buy your next purchase at a great discount of even for free. Which article that is, is your own decision. Every euro you spend is worth 1 point - which has a value of €0.05,- This means that in the end you buy all your products with a discount of 5%.

Step 5:

Keep a close eye on our newsletter for special promotions - every period we have new products that we want to give a little extra attention. And this way you can save up on extra points! 

Frequently Asked Questions:

Does the Loyalty Programma also apply to CuKi Online?

De Loyalty Card is only available in store and applies only to In Store Purchases. This has to do with technical limitations. When this changes any time in the future, you will be the first to know. 

What if I forget to bring my Loyalty Card to the store? 

De Loyalty Card is a physical item, but the discount you save is registered in our system. Are you In Store but you forgot your card? Don’t panic! We can retrieve your profile based on your unique code (at the back of the card) or your full name. 

Is the card transferable?

No, the card cannot be transferred to another person. Per person there is one card available and accompanied Store Credit. This means that there can be more Loyalty Cards registered on one address.   

How do I know how much Store Credit I have?

You can ask us anytime and we are more than happy to let you know! 

I’m already in the system. Have I already saved up for points? 

With all the purchases that have been registered, you have saved points. These points may have a different value. The starting amount after registration has remained the same. It is not possible to receive this once again.  

Disclaimer

- The current value of Store Credit Points can always be found on the CuKi Website. The current value is €0.05,- per spent €1,-
- Store Credit cannot be exchanged for cash
- Store Credit is valid through the duration of the Loyalty Prorgamma. If CuKi decides to end the program for any reason, this information will be made available through the newsletter.
- When items are being purchased with Store Credit, no new Store Credit will be handed out for this purchase.
- No rights can be derived from incorrect or incomplete information on this page
- CuKi is at al times entitled to change the conditions as mentioned on this page (without having to make an explicit statement)